9G

SPONSOR :-

*BEST INDIAN YOUTUBER EVER* :-)

Members

Aanya

Ahan

Akkshay Sharma

Akshay Akileshwaran

Advait Namboo

Ardra

Kalidas

Harshitha

Hiral

Krishna

Ronak

Keshav

Keshika

Shashwat

Siddhant

Govind

Diya

Uttansh

Kaushal

Rida

Shivu Baby

Ismail

Mohammed Hafesjee

Alisha Junaid

Alisha Malwi

Anzil

Harish Ram

Rajveer

Shresht

Palak


Sports Favoured


Badminton Fans

- Aanya

- Harshitha

- Keshika

- Hiral

- Keshav

- Shashwat M

- Siddhant


Basketball Fans

- Akkshay Sharma

- Ahan

- Shashwat M

- Keshav

- Akshay Akileshwaran

- Advait Namboodiri


Football Fans

- Advait Namboodiri

- Kalidas Menon

- Shashwat M

- Akshay Akileshwaran


Swimming Fans

- Harshitha

- Keshika


Coding Fams

- Shashwat M

- Advait Namboo


Nerds

Advait Namboodiri

Keshika Vasuja

AhanUnforgettables